G=do; 3/4

TUHAN JESUS SIPARMAHAN,
Au biru-biru na do,
Jesus gok di Ho rohangku,
Sai ihuthononku Ho,
Sai ihuthononku Ho,
Sai ihuthononku Ho,
Jesus gok di Ho rohangku,
Sai ihuthononku Ho
Lagu : Silas J. Vail 1884